Thông tư số 22/2009/TT-BTC

      Twitter LinkedIn

Thông tư số 22/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 04 tháng 02 năm 2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Tải nội dung chi tiết: Thông tư 22/2009/TT-BTC

Printer-friendly | Send to a friend