Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN

      Twitter LinkedIn

Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 25 tháng 02 năm 2008 hướng dẫn việc cấp và thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27 tháng 3 năm 2009, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 và Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13 tháng 2 năm 2012

Tải nội dung chi tiết: TT01-2008 Bản hợp nhất TT04-2012

Printer-friendly | Send to a friend