Nghị định 105/2006/NĐ-CP

      Twitter LinkedIn

Nghị định 105/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Tải nội dung chi tiết:Nghị định 105/2006/NĐ-CP

Printer-friendly | Send to a friend