Luật Sở hữu trí tuệ 2005

      Twitter LinkedIn

Luật Sở hữu Trí tuệ đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về sở hữu trí tuệ.

Phần thứ nhất: Những quy định chung

Phần thứ hai: Quyền Tác giả và quyền Liên quan

Phần thứ ba: Quyền Sở hữu Công nghiệp

Phần thứ tư: Quyền đối với Giống cây trồng

Phần thứ năm: Bảo vệ quyền Sở hữu Trí tuệ

Phần thứ sáu: Điều khoản thi hành

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
(Đã ký)

Nguyễn Văn An

 

Tải nội dung chi tiết:Luật SHTT 2005

Printer-friendly | Send to a friend