Luật Chuyển giao công nghệ

      Twitter LinkedIn

Luật Chuyển giao công nghệ được Quốc hội khóa XI, Kỳ họp thứ 10 thông qua theo quyết định số 80/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006. Luật này quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài, từ nước ngoài vào Việt Nam; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ; thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước; các biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ.

Tải nội dung chi tiết: luật_chuyển_giao_công_nghệ

 

Printer-friendly | Send to a friend