Văn bản pháp luật về SHTT&CGCN

3. QUY CHE SO HUU TRI TUE-DHQG-2015

Luật Sở hữu Trí tuệ đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà … Continue reading

Luật Chuyển giao công nghệ được Quốc hội khóa XI, Kỳ họp thứ 10 thông qua theo quyết định số 80/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006. Luật này quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, từ … Continue reading

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự  Trần Việt Hùng Cục trưởng Cục Sở hữu … Continue reading

Nghị định 100/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 09 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả … Continue reading

Nghị định 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp Tải nội dung … Continue reading

Nghị định 105/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ … Continue reading

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết … Continue reading

Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 25 tháng 02 năm 2008 hướng dẫn việc cấp và thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức … Continue reading

Thông tư số 22/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 04 tháng 02 năm 2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp Tải nội dung chi … Continue reading