Tư vấn và xây dựng hệ thống quản trị Tài sản trí tuệ

Nhãn hiệu (trademark) là các dấu hiệu nhìn thấy được dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể khác nhau. Đặc điểm phân biệt (distinctiveness) của nhãn hiệu có sự liên hệ trực tiếp đến độ mạnh (strength) và … Continue reading