- Lớp tra cứu “Kỹ năng tra cứu thông tin sáng chế và sử dụng thông tin sáng chế”
- Hội thảo lần thứ 11 với chủ đề: “Hướng dẫn thủ tục đăng ký, bảo vệ quyền đối với các Tài sản trí tuệ Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp, Sáng chế, Bản quyền tác giả”
- Hội thảo lần 10 với chuyên đề : “Phương pháp giải mã công nghệ”
- Hội thảo: “Khai thác thương mại các kết quả nghiên cứu và Những vấn đề liên quan đến Sở hữu trí tuệ”
- Hội thảo “Quản lý và thương mại hóa tài sản trí tuệ trong Trường đại học, Viện nghiên cứu”
- Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Hội nghị toàn quốc
- IP Soft Coffee lần 4 với chủ đề: “Bảo vệ và khai thác Tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp- các công cụ pháp lý thực tế”
- Hội thảo lần 9 với chủ đề: “Thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và những vấn đề liên quan đến Sở hữu trí tuệ “
- Hội thảo lần 8 với chủ đề: “Bảo hộ Quyền Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế”
- Hội thảo về Soạn thảo đơn đăng ký sáng chế
- Lớp tra cứu “Kỹ năng tra cứu thông tin sáng chế và sử dụng thông tin sáng chế”
- Hội thảo lần thứ 11 với chủ đề: “Hướng dẫn thủ tục đăng ký, bảo vệ quyền đối với các Tài sản trí tuệ Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp, Sáng chế, Bản quyền tác giả”
- Hội thảo lần 10 với chuyên đề : “Phương pháp giải mã công nghệ”
- Hội thảo: “Khai thác thương mại các kết quả nghiên cứu và Những vấn đề liên quan đến Sở hữu trí tuệ”
- Hội thảo “Quản lý và thương mại hóa tài sản trí tuệ trong Trường đại học, Viện nghiên cứu”
- Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Hội nghị toàn quốc
- IP Soft Coffee lần 4 với chủ đề: “Bảo vệ và khai thác Tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp- các công cụ pháp lý thực tế”
- Hội thảo lần 9 với chủ đề: “Thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và những vấn đề liên quan đến Sở hữu trí tuệ “
- Hội thảo lần 8 với chủ đề: “Bảo hộ Quyền Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế”
- Hội thảo về Soạn thảo đơn đăng ký sáng chế