Sáng chế

Tác giả: Phạm Bá Khiển

Nhóm tác giả: Phạm Văn Phúc, Phạm Lê Bửu Trúc, Bùi Thị Vân Anh

Tác giả: Đinh Văn Thoại

Nhóm tác giả: Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Lê Minh Viễn, Ngô Mạnh Thắng, Trần Thị Ngọc Mai

Nhóm tác giả: Trần Anh Sơn, Trần Doãn Sơn

Tác giả: Lê Đình Tuân

Tác giả: Võ Thế Sơn