Quỹ Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM

Với mục đích đổi mới mô hình quản lý hoạt động KH&CN trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, Bộ KH&CN đã giao nhiệm vụ cho ĐHQG-HCM triển khai thí điểm Quỹ phát triển KH&CN. Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 18/8/2008 Quỹ KH&CN của ĐHQG-HCM đã được thành lập theo Quyết định số 817/QĐ-ĐHQG-KHCN của Giám đốc ĐHQG-HCM. Quỹ có nhiệm vụ:

1. Thúc đẩy và phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại ĐHQG-HCM. Nâng cao quy mô, chất lượng và hiệu quả các hoạt động này theo hướng hội nhập chuẩn mực quốc tế và phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
2. Hỗ trợ cho các nhà khoa học, các tổ chức KH&CN nhằm:

– Tạo ra các công trình nghiên cứu có tính mới, tính sáng tạo, tiếp cận và đạt trình độ quốc tế, được công bố trên các tạp chí, ấn phẩm KH&CN uy tín trên thế giới.

– Tạo ra các sáng chế, các sản phẩm KH&CN được cấp bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ, có khả năng thương mại hóa, góp phần nâng cao năng lực, trình độ công nghệ trong nước, gắn với nhu cầu thực tế của sản xuất và đời sống.

– Hình thành các tập thể cán bộ KH&CN mạnh trong ĐHQG-HCM, đủ năng lực giải quyết các nhiệm vụ KH&CN quốc gia ở trình độ quốc tế.

3. Quỹ nhận có trách nhiệm đổi mới quản lý hoạt động KH&CN, tạo môi trường và động lực để các nhà khoa học lao động, sáng tạo nhằm tạo ra các sản phẩm KH&CN có giá trị khoa học cao.