Quy định về Quản trị tài sản trí tuệ của Trường Đại học Quốc tế

      Twitter LinkedIn

Quy chế quản trị tài sản trí tuệ của trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM. Quy chế này bao gồm 5 chương quy định những vấn đề liên quan đến tài sản trí tuệ trong mối liên hệ nội bộ và giữa trường Đại học Quốc tế và các bên có liên quan theo luật Sở hữu trí tuệ

Nội dung chi tiết:Quy định về Quản trị tài sản trí tuệ của ĐHQT

Printer-friendly | Send to a friend