Quy định về Quản trị tài sản trí tuệ của ICDREC

      Twitter LinkedIn

– Quyết định số 184/QĐ-ICDREC-VP về việc ban hành quy chế Quản trị tài sản trí tuệ

– Quy chế quản trị tài sản trí tuệ của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC). Quy chế này bao gồm 6 chương quy định những vấn đề liên quan đến tài sản trí tuệ trong mối liên hệ nội bộ và giữa Trung tâm ICDREC và các bên có liên quan theo luật Sở hữu trí tuệ

Nội dung chi tiết:Quy định về Quản trị TSTT của ICDREC

Printer-friendly | Send to a friend