Quy chế tạm thời về Quản trị tài sản trí tuệ của Trường Đại học Công nghệ thông tin

      Twitter LinkedIn

Quy chế tạm thời về quản trị tài sản trí tuệ của trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG-HCM. Quy chế này bao gồm 16 chương quy định những vấn đề liên quan đến tài sản trí tuệ trong mối liên hệ nội bộ và giữa trường Đại học Công nghệ thông tin và các bên có liên quan theo luật Sở hữu trí tuệ.

Nội dung chi tiết: Quy chế về quản trị TSTT của ĐH CNTT

Printer-friendly | Send to a friend