Quy định – Biểu mẫu

      Twitter LinkedIn

♣ Các quy định:

1. Quy chế cho vay chi tiết

♣ Các biểu mẫu:

1. Hướng dẫn lập dự án vay vốn: chi tiết

2. Danh sách các phụ lục hướng dẫn và biểu mẫu: chi tiết

3. Các biễu mẫu chi tiết: chi tiết

Printer-friendly | Send to a friend