Mạch tích hợp bán dẫn

Nhóm tác giả: Nguyễn Đình Thúc – Nguyễn Phan Anh – Trương Thị Mỹ Trang – Bùi Trọng Tú – Huỳnh Hữu Thuận – Cao Trần Bảo Thương

Nhóm tác giả: Nguyễn Đức Nguyên, Võ Tuấn Nam. Bản mạch tích hợp bán dẫn thực hiện chức năng tạo ra tín hiệu trong dải tần số từ 37.5 MHz đến 1000 MHz dạng xung vuông, sản xuất với công nghệ … Continue reading

Nhóm tác giả: Nguyễn Minh Khánh Ngọc, Nguyễn Tuấn Phước, Nguyễn Trọng Đại. Bản mạch tích hợp bán dẫn thực hiện chức năng giải mã chuẩn MPEG-4 Part 2 Simple Profile, sản xuất với công nghệ CMOS 0.13 um của IBM, bao … Continue reading

Nhóm tác giả: Nguyễn Tuấn Phước, Đặng Trọng Trình, Nguyễn Trọng Đại. Bản mạch tích hợp bán dẫn thực hiện chức năng điều khiển chip nhớ DDR3 SDRAM theo chuẩn giao tiếp AMBA 2.0 – AHB sản xuất với công … Continue reading

Nhóm tác giả: Nguyễn Tuấn Phước, Đặng Trọng Trình, Nguyễn Trọng Đại. Bản mạch tích hợp bán dẫn thực hiện chức năng điều khiển chip nhớ DDR3 SDRAM theo chuẩn giao tiếp AMBA 3.0 – AXI sản xuất với công … Continue reading

Nhóm tác giả: Nguyễn Hùng Quân, Đỗ Hoàng Sang. Bản mạch tích hợp bán dẫn  CAN Controller APB được sản xuất với công nghệ CMOS8RF 0.13um của IBM, được thiết kế gồm 4 lớp kim loại, nguồn cấp cho lõi … Continue reading

Nhóm tác giả: Lê Phúc, Nguyễn Văn Bình. Bản mạch tích hợp bán dẫn  UART Controller APB được sản xuất với công nghệ CMOS8RF 0.13um của IBM, được thiết kế gồm 4 lớp kim loại, nguồn cấp cho lõi chip … Continue reading

Nhóm tác giả: Trương Trọng Phúc, Trần Minh Dưỡng. Bản mạch tích hợp bán dẫn  I2C Controller APB được sản xuất với công nghệ CMOS8RF 0.13um của IBM, được thiết kế gồm 4 lớp kim loại, nguồn cấp cho lõi … Continue reading

Nhóm tác giả: Nguyễn Hùng Quân, Đỗ Hoàng Sang. Bản mạch tích hợp bán dẫn Memory Controller được sản xuất với công nghệ CMOS8RF 0.13um của IBM, được thiết kế gồm 4 lớp kim loại, nguồn cấp cho lõi chip … Continue reading

Nhóm tác giả: Nguyễn Phú Quốc, Nguyễn Trọng Đại. Bản mạch tích hợp bán dẫn DMA Controller AHB được sản xuất với công nghệ CMOS8RF 0.13um của IBM, được thiết kế gồm 4 lớp kim loại, nguồn cấp cho lõi … Continue reading