Kiểu dáng công nghiệp

Nhóm tác giả: Võ Thế Sơn, Nguyễn Đăng Ngọc, Mai Hữu Xuân

Tác giả: Võ Thế Sơn

Nhóm tác giả: Phạm Công Mãn, Nguyễn Thị Vân Anh

Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng

Nhóm tác giả: Lê Thanh Sơn, Nguyễn Ngọc Dũng, Hồ Phi Long, Vũ Ngọc Thanh Thế

Tác giả: Đặng Mậu Chiến.