Điều lệ Quỹ KHCN

      Twitter LinkedIn

ĐIỀU LỆ

Về tổ chức và hoạt động của Quỹ khoa học và công nghệ ĐHQG-HCM

_________

(Kèm theo Quyết định số: 817/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 18  tháng 8  năm 2008 của Giám đốc ĐHQG-HCM)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Địa vị pháp lý

1. Quỹ khoa học và công nghệ Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), sau đây gọi tắt là Quỹ, là đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM.

2. Tên giao dịch quốc tế của Quỹ là Science and Technology Foundation of Vietnam National University Ho Chi Minh City, viết tắt là STF-VNUHCM.

3. Quỹ là đơn vị hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở tại ĐHQG-HCM, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và tại các ngân hàng thương mại theo quy định.

Điều 2. Chức năng của Quỹ

1. Quỹ có chức năng tài trợ, cho vay để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do các tổ chức, cá nhân thuộc ĐHQG-HCM đề xuất. Hoạt động của Quỹ nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ và nâng cao vị thế của ĐHQG-HCM, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

2. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, theo nguyên tắc bảo toàn vốn và bù đắp chi phí.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Điều 3. Quỹ có các nhiệm vụ

1.  Tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn quy định tại Điều 9 của Điều lệ này;

2.  Sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn vốn.

3.  Triển khai các hoạt động nhằm thu hút tài trợ và phát triển nguồn vốn phù hợp với pháp luật của Nhà nước.

4.  Ban hành các quy định phục vụ cho hoạt động của Quỹ.

5.  Tổ chức thẩm định và quyết định tài trợ, cho vay, thu hồi vốn và lãi vay đối với các đề tài, dự án được tài trợ, vay vốn.

6.  Kiểm tra, quản lý, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các đề tài, dự án nhận tài trợ, vay vốn.

7.  Đình chỉ việc cho vay hoặc thu hồi kinh phí đã cho vay khi phát hiện tổ chức, cá nhân vay vốn vi phạm các quy định về sử dụng vốn của Quỹ.

8.  Kiến nghị Giám đốc ĐHQG-HCM ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quỹ.

9.   Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để vận động tài trợ hoặc ủy thác cho Quỹ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Bộ máy quản lý và điều hành Quỹ

Bộ máy quản lý và điều hành Quỹ gồm Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ và Ban kiểm soát Quỹ.

Điều 5. Hội đồng quản lý Quỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ do Giám đốc ĐHQG-HCM quyết định thành lập, gồm 5 đến 7 thành viên là các nhà khoa học, nhà quản lý làm việc theo chế độ kiêm nhiệm với nhiệm kỳ 05 năm.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ:

a) Quyết định phương hướng và kế hoạch hoạt động của Quỹ trên cơ sở các định hướng ưu tiên phát triển khoa học và công nghệ của ĐHQG-HCM;

b) Phê duyệt kế hoạch tài chính, báo cáo quyết toán năm của Quỹ do Giám đốc Quỹ trình;

c) Chịu trách nhiệm trước Đại học Quốc gia thành phố về việc quản lý và phát triển nguồn vốn của Quỹ

d) Quyết định phương thức tài trợ, cho vay của Quỹ. Quy định tiêu chí đánh giá, xét chọn dự án được tài trợ, cho vay từ nguồn vốn của Quỹ; Quyết định mức lãi suất cho vay của từng dự án cụ thể theo đúng tiêu chí đánh giá xét chọn dự án được quy định tại điểm c khoản 2 điều này.

e) Thành lập các hội đồng khoa học để tư vấn xét chọn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

f) Quyết định giao nhiệm vụ và kinh phí cho các đề tài, dự án nhận tài trợ, cho vay từ nguồn vốn của Quỹ;

g) Giám sát, kiểm tra hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ và Ban kiểm soát Quỹ trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước và các quyết định định của Hội đồng quản lý Quỹ;

3. Chế độ làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ:

a) Hội đồng quản lý Quỹ họp thường kỳ (06 tháng một lần) để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc chức năng và nhiệm vụ của mình; họp bất thường để giải quyết vấn để cấp bách theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý hoặc Cơ quan điều hành Quỹ hoặc khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị;

b) Các cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham dự và do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ chủ trì hoặc ủy quyền người chủ trì;

c) Hội đồng quản lý Quỹ làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số, trong trường hợp biểu quyết có số phiếu bằng nhau thì quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là quyết định cuối cùng;

d) Hội đồng quản lý Quỹ sử dụng bộ máy của Cơ quan điều hành Quỹ và con dấu của Quỹ trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Điều lệ.

Điều 6. Cơ quan điều hành Quỹ

Cơ quan điều hành Quỹ gồm Giám đốc Quỹ, Phó Giám đốc Quỹ và Văn phòng Quỹ.

1. Giám đốc Quỹ là đại diện pháp nhân của Quỹ, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ về toàn bộ hoạt động của Quỹ. Nhiệm kỳ của Giám đốc Quỹ là 5 năm. Giám đốc Quỹ do Giám đốc ĐHQG-HCM bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ.

Giám đốc Quỹ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động của Quỹ theo quy định của Điều lệ Quỹ và quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;

b) Chuẩn bị nội dung, tài liệu và tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ và các hội đồng thẩm định, nghiệm thu;

c) Thực hiện việc tài trợ, cho vay, thu hồi vốn và lãi cho vay theo quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;

d) Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, huy động vốn, tiếp nhận các nguồn vốn với Hội đồng quản lý Quỹ;

đ) Đại diện cho Quỹ trong các quan hệ với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Quỹ;

e) Đề xuất Hội đồng quản lý Quỹ trình Giám đốc ĐHQG-HCM bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của Quỹ;

g) Quản lý tài sản, vốn hoạt động và nhân sự của Quỹ;

h) Đề xuất với Hội đồng quản lý Quỹ chế độ chi tiêu cho hoạt động của Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành Quỹ.

2. Phó Giám đốc Quỹ  thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Quỹ. Phó Giám đốc Quỹ do Giám đốc Quỹ đề nghị với sự chấp thuận của Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc ĐHQG-HCM quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm.

3. Văn phòng Quỹ

a) Văn phòng Quỹ giúp Giám đốc Quỹ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Quỹ. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

b) Ban Khoa học và công nghệ là bộ phận thường trực của Văn phòng Quỹ.

Điều 7. Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát Quỹ gồm có từ 3 đến 5 thành viên kiêm nhiệm, gồm Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm. Thành viên của Ban kiểm soát không được là vợ, chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của các thành viên Hội đồng quản lý và Cơ quan điều hành Quỹ. Thành viên Ban kiểm soát phải là những người am hiểu về các lĩnh vực quản lý khoa học và công nghệ, tài chính, kế toán, ngân hàng và pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát:

a) Kiểm tra và báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ về tình hình thực hiện Điều lệ Quỹ, các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;

b) Hoạt động độc lập theo chương trình đã được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua;

c) Xem xét, trình cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Quỹ;

Điều 8. Các hội đồng thẩm định, nghiệm thu

1. Các hội đồng thẩm định, nghiệm thu có nhiệm vụ tư vấn cho Hội đồng quản lý Quỹ trong việc xét chọn, đánh giá nghiệm thu các đề tài, dự án nhận tài trợ hoặc vay vốn.

2. Mỗi hội đồng có từ 7 đến 9 thành viên do Giám đốc Quỹ đề nghị, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định thành lập. Thành viên của Hội đồng gồm đại diện các cơ quan quản lý, các nhà khoa học và phải là những người có phẩm chất tốt, có năng lực chuyên môn về khoa học, công nghệ và tài chính, có kinh nghiệm nghề nghiệp phù hợp với đề tài, dự án xin tài trợ, vay vốn và không liên quan về lợi ích với đề tài, dự án xin tài trợ, vay vốn.

3. Quy trình quản lý, thẩm định, phê duyệt, kiểm tra, nghiệm thu các đề tài, dự án được Quỹ tài trợ hoặc cho vay thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ của ĐHQG-HCM.

Chương III

NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN

Điều 9. Vốn hoạt động của Quỹ

Vốn hoạt động của Quỹ được hình thành từ các nguồn sau

1. Vốn được cấp ban đầu là 20 (hai mươi) tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước dành cho sự nghiệp khoa học và công nghệ của ĐHQG-HCM và được phân bổ đủ trong 4 năm kể từ ngày thành lập Quỹ. Trong quá trình hoạt động, Quỹ có thể được cấp vốn bổ sung nhằm thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước và các địa phương giao cho ĐHQG-HCM.

2. Các nguồn vốn khác:

a) Các khoản đóng góp tự nguyện, tài trợ, hiến tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

b) Vốn nhận ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo hợp đồng ủy thác;

c) Vốn thu từ hoạt động chuyển giao công nghệ, khai thác các phát minh sáng chế thuộc quyền sở hữu của ĐHQG-HCM;

d) Vốn thu hồi các khoản cho vay đến hạn, các dự án sản xuất thử nghiệm; các khoản lãi cho vay đối với các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

e) Các nguồn vốn ưu đãi của các tổ chức tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước để thực hiện cho vay ưu đãi đối với nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình khoa học công nghệ.

f) Các nguồn vốn khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 10 . Phương thức hỗ trợ các hoạt động khoa học và công nghệ

Quỹ thực hiện chức năng quy định tại Khoản 1 Điều 2 thông qua các phương thức tài trợ và cho vay vốn

Điều 11. Đối tượng tài trợ

Căn cứ vào khả năng về vốn hàng năm, Quỹ tài trợ không hoàn lại toàn phần hoặc một phần cho việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do các tổ chức, cá nhân thuộc các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM đề xuất, bao gồm:

1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất, mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn mà chưa kịp đề xuất trong kế hoạch khoa học và công nghệ từ năm trước.

2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực ĐHQG-HCM ưu tiên phát triển. Các nhiệm vụ theo đặt hàng trong kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của ĐHQG-HCM.

3. Xuất bản công trình khoa học, công bố công trình khoa học do Quỹ tài trợ trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

4. Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế là kết quả của các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học do ĐHQG-HCM đầu tư nghiên cứu.

5. Tài trợ học bổng nghiên cứu các lĩnh vực khoa học và công nghệ trọng điểm ĐHQG-HCM quy định tại Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ và các văn bản khác của ĐHQG-HCM.

6. Tài trợ cho các nhà khoa học trẻ tham gia hội thảo và có báo cáo trình bày tại hội thảo khoa học quốc tế thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ trọng điểm ĐHQG-HCM.

7. Hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học.

8. Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong khoa học và công nghệ.

Điều 12. Đối tượng cho vay

1. Các dự án hoàn thiện hoặc tạo ra công nghệ mới, các dự án sản xuất thử nghiệm thuộc các lĩnh vực được ĐHQG-HCM ưu tiên, khuyến khích.

2. Các dự án chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, các dự án được tạo ra từ các vườn ươm công nghệ của ĐHQG-HCM.

3. Các dự án triển khai kết quả công trình đã được cấp bằng phát minh, sáng chế hoặc giải pháp hữu ích.

4. Các dự án thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Điều 13. Điều kiện tài trợ, vay vốn

1. Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của ĐHQG-HCM, Hội đồng quản lý Quỹ ban hành quy định cụ thể về tiêu chí xét chọn, đánh giá nhiệm vụ, đề tài, dự án được tài trợ hoặc vay vốn.

2. Căn cứ quy định của Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ tổ chức các hội đồng thẩm định để xét chọn và quyết định mức tài trợ/cho vay, mức thu hồi đối với từng đề tài, dự án cụ thể thuộc thẩm quyền của mình hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc xét chọn phải được thực hiện công khai, dân chủ, bình đẳng theo đúng quy định.

3. Tổ chức, cá nhân xin tài trợ, vay vốn của Quỹ phải có đủ năng lực chuyên môn và điều kiện cơ sở vật chất – kỹ thuật phù hợp với nhiệm vụ khoa học công nghệ đăng ký. Các minh chứng về năng lực phải được gửi tới Cơ quan điều hành Quỹ.

4. Tổ chức, cá nhân xin tài trợ, vay vốn của Quỹ phải có đề cương thuyết minh dưới dạng đề tài/dự án theo mẫu quy định và được Hội đồng thẩm định thông qua. Đề tài, dự án xin tài trợ hoặc vay vốn không được trùng lắp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã hoặc đang được thực hiện bằng nguồn ngân sách khác của Nhà nước.

5. Tổ chức, cá nhân được vay vốn của Quỹ không phải thế chấp tài sản trong trường hợp dự án được Hội đồng thẩm định đánh giá có tính khả thi cao và chủ dự án có đủ điều kiện cần thiết để thực hiện dự án.

Điều 14. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được tài trợ, cho vay

1. Sử dụng kinh phí đúng mục đích đã được Quỹ phê duyệt.

2. Thực hiện đầy đủ các cam kết với Quỹ, các chế độ do Quỹ quy định, các điều khoản ghi trong hợp đồng tài trợ, cho vay đã ký với Quỹ.

3. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện đề tài/dự án, tình hình sử dụng vốn vay/tài trợ theo quy định của Quỹ; thanh quyết toán đúng hạn.

4. Kết quả đề tài, dự án phải được công bố theo quy định của Quỹ.

Điều 15. Chế độ tài chính, kế toán

1. Quỹ thực hiện chế độ tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật.

2. Định kỳ hàng năm Quỹ lập và nộp báo cáo tài chính cho ĐHQG-HCM. ĐHQG-HCM thẩm tra, xét duyệt quyết toán của Quỹ theo quy định hiện hành và tổng hợp vào báo cáo tài chính của ĐHQG-HCM gửi Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và công nghệ.

3. Quỹ được phép chuyển vốn dư ngân sách cấp trong năm tài chính sang năm kế tiếp.

4. Chi phí hoạt động của bộ máy quản lý và điều hành Quỹ được sử dụng từ nguồn 3% kinh phí các dự án được duyệt tài trợ hoặc cho vay.

 Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Điều 16. Tổ chức bộ máy của Quỹ và các đơn vị, cá nhân được Quỹ hỗ trợ cho vay vốn có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ này kể từ ngày Điều lệ có hiệu lực.

Điều 17. Sửa đổi, bổ sung, thay thế Điều lệ

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ trình Giám đốc ĐHQG-HCM quyết định điều chỉnh, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 18. Giải thể Quỹ

1. Căn cứ tình hình và hiệu quả hoạt động của Quỹ, Giám đốc ĐHQG-HCM có thể quyết định giải thể Quỹ nếu thấy cần thiết.

2. Khi giải thể, Quỹ phải tiến hành kiểm kê tài sản, tài chính, tiền vốn, công nợ. Sau khi thanh toán hết các khoản công nợ và chi phí giải thể, phẩn giá trị còn lại được chuyển về ĐHQG-HCM. Giám đốc ĐHQG-HCM quyết định việc quản lý các tài sản và kinh phí chuyển giao theo quy định của Nhà nước và ĐHQG-HCM./.

 

                                                                                     GIÁM ĐỐC

                                                                                     (đã ký)

                                                                               Phan Thanh Bình

Printer-friendly | Send to a friend