Dịch vụ

      Twitter LinkedIn

Cung ứng các dịch vụ sở hữu trí tuệ, bao gồm: dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ, dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ, và dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ;

Cung ứng các dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ: tra cứu và chỉ dẫn thông tin khoa học và công nghệ, nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu.

Printer-friendly | Send to a friend