Quy định sở hữu trí tuệ trong Đại học Quốc gia TP.HCM ban hành ngày 26/02/2015

      Twitter LinkedIn

–  Quyết định số 84/QĐ/ĐHQG-KHCN ngày 26 tháng 2 năm  2015 về việc ban hành Quy định sở hữu trí tuệ trong Đại học Quốc gia TP.HCM

–  Quy định Sở hữu trí tuệ : gồm chương

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Quản lý hoạt động quảng trị tài sản trí tuệ

Chương III: Tổ chức thực hiện

Chương IV: Điều khoản thi hành

–  Tài nội dung chi tiết: Quy chế 84/ QĐ-ĐHQG-KHCN

Printer-friendly | Send to a friend