Bộ máy Quỹ KHCN

      Twitter LinkedIn

♣ Sơ đồ bộ máy Quỹ KHCN

♣ Các thành viên trong bộ máy:

– Hội đồng quản lý Quỹ KHCN: 5 thành viên

– Cơ quan điều hành Quỹ KHCN : Giám đốc Quỹ, Phó giám đốc Quỹ và Văn phòng Quỹ

– Ban kiểm soát Quỹ KHCN: 3 thành viên

– Các ban CNCT, hội đồng ngành : chi tiết

 

Printer-friendly | Send to a friend