IPTC – Tổ chức dịch vụ đại diện Sở hữu công nghiệp

      Twitter LinkedIn

Căn cứ theo kết quả thẩm định đơn yêu cầu ghi nhận Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:

Số đơn: TCĐD-2013-00001H Ngày nộp đơn: 18/7/2013, bổ sung ngày 11/12/2013,

Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ (IPTC) được ghi nhận là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

Mã số: 177

Printer-friendly | Send to a friend